دیوید کامرون: نخست وزیری بریتانیا بزرگترین افتخار در زندگی من بوده است

23 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحرانی که همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دراین کشور ایجاد کرد سرانجام با رفتن نخست وزیر و آمدن یک نخست وزیر تازه تا اندازه ای به پایان خود نزدیک می شود. امروز در لندن انتقال آرام قدرت از یک نخست وزیر به نخست وزیر بعدی انجام شد.