پوشش جدیدی برای جلوگیری از عفونت های بعد از جراحی

08 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پوشش ویژه ابزار های پزشکی و جراحی می تواند بیماران را در بیمارستان ها از ابتلا به عفونت های جدی مصون کند. ترکیبی از چند پلیمر که ابزار پزشکی با آنها پوشش داده شده اند در بریتانیا تحت آزمایش بالینی قرار می گیرد.