تظاهرات مردمی در عراق و لبنان برای جمهوری اسلامی ایران حاوی خبرهایی از ناکامی است

17 آبان 1398