تظاهرات اعتراضی مردم شهرهای اروپا را فراگرفت

26 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم در ايتاليا، يونان، اسپانيا، بريتانيا و آلمان نارضايتی خود را از اوضاع مغشوش اقتصادی و بحران مالی و بيکاری با پياده روی های خود نشان دادند.