تعیین اماکن خاص برای تجمعات

29 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا با تعیین اماکن خاص برای تجمع و اعتراض موافقید؟ آیا حکومت به دنبال کنترل و سرکوب اعتراضات مردمی است؟