توزیع فرصتها و ثروت در کشور

18 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولتها ملزم به ایجاد فرصت ها و امکانات برابر برای همه شهروندان خود هستند .آیا شهروندان ایران از فرصت ها و امکانات برابر برخوردارند؟ چرا فاصله طبقاتی در ایران روز به افزایش دارد؟