توصیه نهاد آمریکایی برای مقابله با شیوع کرونا؛ در پمپ بنزین چه نکاتی را رعایت کنیم؟

26 فروردین 1399