توصیه فضانوردان ایستگاه فضایی برای عادی‌سازی شرایطی غیرعادی و غلبه بر دشواری‌های زندگی در دوران کرونا

24 فروردین 1399