توقف هدفمندی و بازگشت کوپن به اقتصاد ایران

27 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احمد علوی، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در گفت و گو با وفا آذربهاری، در زمینه تبعات اقتصادی حاصل از این سیاست ها، هشدار دارد.