توپ در زمين ايران

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باراک اوباما رییس جمهورى آمريكا، همانطور كه وعده داده بود موفق شد كه توافق هسته اى را از پيچ خطرناک كنگره عبور دهد. در یک سال و چند ماهى كه تا پايان رياست جمهورى او باقى است، ايران براى مستحكم كردن اين توافق چه گامهايى بايد بردارد؟.