توجیه ارتش ایران برای مرگ دو نفر در مازندران: تیراندازی هوایی کردیم اما زمین «غیرمسطح» بود

20 مرداد 1398