بی توجهی به موزه ها و میراث فرهنگی

29 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میراث فر هنگی در اغلب کشورهای توسعه نیافته و یا تحت سیطره حکومت های ایدئولوژیک دچار آسیب های جدی می شوند. تخریب مجسمه بودا توسط طالبان و تخریب آثار باستانی عراق توسط داعش دو نمونه اند. اما گاهی مردم نیز در حفظ این آثار تلاش نمی کنند. به نظر شما نقش مردم در حفظ این میراث مهمتر است و یا دولت ها؟