توضیحات کارلا بب خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون درباره نحوه شناسایی جسد البغدادی

09 آبان 1398