توضیحات فرمانده سنتکام در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان درباره فعالیتها در خاورمیانه و آفریقا

20 اسفند 1398