توان فعلی سیستم بهداشتی جهان برای مقابله با ایبولا

26 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان پزشکان بدون مرز؛ می گوید، مشخصه های گسترش بیماری ایبولا، در کشورهای آلوده ، تغییر کرده و به همین دلیل، انتظار می رود همه گیری تا چند ماه دیگر نیز ادامه یابد. از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت و صلیب سرخ بین المللی هشدار داده اند که مقابله با بیماری ایبولا از توان فعلی سیستم بهداشتی درمانی جهان خارج است و نیاز به چاره اندیشی دارد. گزارشی از شیده رضایی.