توافق اتمی ایران - گشایش یا شکست

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

«توافق اتمی ایران - گشایش یا شکست»، موضوع مورد بحث و تبادل نظرمیان موافقان و مخالفان این توافق در جلسه ای بود که این هفته توسط موسسه مک کین در واشنگتن برگزار شد. گزارش از شهلا آراسته.