اعتراض ها به احضار یازده دگراندیش و مدافع حقوق بشر در ترکیه

03 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یازده دگرانديش و مدافع حقوق بشر، از جمله رئيس منطقه ای سازمان عفو بين الملل در ترکيه روز چهارشنبه به دادگاه احضار شدند. اين افراد از سه ماه پيش با وجود اعتراضات پی در پی محافل و جوامع بين المللی به اتهام ارتباط و کمک به گروه های تروريستی در بازداشت به سر می برند.