نشست صلح سوچی در غیاب اپوزوسیون مسلح سوریه

07 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروھای اپوزیسیون مسلح سوریە می گویند در نشست صلح سوچی روسیە کە دو روز دیگر شروع می شود، شرکت نمی کنند. اپوزیسیون مسلح سوریە اکنون ھشت روز است کە با ارتش ترکیە عملیات نظامی در عفرین واقع در شمال سوریە را شروع کردەاند. گزارش علی جوانمردی