نیروهای ترکیه خود را به شهر منبج رساندند؛ آیا آنها جانشین نیروهای کرد منطقه می شوند؟

05 دی 1397