دولت ترکیه حدود ۱۳۰۰ نهاد و بنیاد وقفی مرتبط با فتح الله گولن را بست

02 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ترکیه بيش از هزار مدرسه خصوصی و قریب هزار و ۳۰۰ نهاد و بنياد خيريه به اتهام ارتباط با فتح الله گولن، روحانی مسلمان ترک مقيم آمريکا در واکنش به کودتای هفته پیش بسته شده است.