اعتراضات در ترکیه به تصمیمات اردوغان علیه زنان، دگرباشان جنسی و دانشجویان ادامه دارد

09 فروردین 1400