پلیس ترکیه به دفتر یک روزنامه منتقد دولت حمله کرد

15 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سردبیران یک روزنامه منتقد دولت ترکیه یورش پلیس ترکیه به دفتر آن روزنامه را محکوم کردند. حمله پلیس ترکیه به دفتر روزنامه زمان به دنبال صدور حکم دادگاهی برای در کنترل گرفتن آن روزنامه پر تیراژ صورت گرفت.