توافق ترکیه و اتحادیه اروپا پناهجویان را به دردسر انداخته است

01 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

توافق اسکان پناهجویان که اخیرا میان ترکیه و اتحادیه اروپا حاصل شد بسیاری از پناهجویان سوری را که به زحمت خود را از ترکیه به یونان رسانده اند به سرخوردگی دچار کرده است.