ترکیه هشت منظون را در ارتباط با حمله به کلوب شبانه استانبول بازداشت کرد

13 دی 1395