گزارش علی جوانمردی از موج بازداشت کردها در ترکیه به رغم قانونی بودن فعالیت حزب دمكراتیك خلق ها

29 مرداد 1398