تشويق جوانان به رشته های علمی و مهندسی

09 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا که پیشرفته ترین کشور جهان در حوزه فناوری است، این روزها با کمبود دانشمند و مهندس روبروست. به همین دليل، برگزاری نمایشگاه های علمی و مهندسی به ترغیب نسل جوان برای کار در این حوزه می تواند به جبران کمبودها کمک می کند.