واکنش های بین المللی به سخنان ترامپ درباره مسلمانان

18 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اظهار نظرهای اخير دانلد ترامپ، سرمايه دار جمهوريخواه و داوطلب نامزدی انتخابات رياست جمهوری آمريکا در مورد مسلمانان ،نه تنها در داخل آمریکا واکنشهای بسیاری داشته بلکه بازتابهای آن به صحنه بين المللی هم کشيده شده است.