ترامپ: بیش از هر کشور به نیازمندان کمک کنیم؛ اما بزرگترین دغدغه من بچه‌های آمریکاست

11 بهمن 1396