ترامپ: سال سختی را گذراندیم اما زیبایی آمریکا را دیدیم؛ هر سختی، قهرمان آمریکایی جدیدی ساخت

11 بهمن 1396