رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود دو بار به ایران اشاره کرد

06 بهمن 1396