ترک اعتیاد به مواد و الکل در دانشگاه های آمریکا

09 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دست یاری به جای داغ ننگ. یکی از دانشگاه ها در آمریکا 14 سال پیش برای اولین بار مرکز بازپروری را در پرديس دانشگاه ايجاد کرد . این حرکت نه تنها باعث شد بسیاری از جوانان معتاد ترک کنند بلکه الگویی شد برای سایر دانشگاه ها که به دانشجوهای معتاد کمک کنند تا به زندگی واقعی برگردند.