طرح کاهش تعطیلات برای کمک به اقتصاد

10 فروردین 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هر وقت طرح کم کردن تعطیلات مطرح می شود بحث های زیادی را در ایران به راه می اندازد. کم شدن تعطیلات، چه از نوروز چه از تعطیلات مذهبی مخالفان خودش را دارد. در اواخر سال 1391 مجلس دومرتبه طرح کاهش تعطیلات را ارائه کرد. مهتاب کوثری نگاهی انداخته به تاثیر این تعطیلات بر اقتصاد ایران.