طرح جمع آوری كودكان متكدی

28 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حضور متکدیان کودک و نوجوان چه حسی را در شما بر می انگیزد؟ به نظر شما چگونه می توان به این کودکان یاری کرد؟ نقش دولت و نقش مردم چیست؟