طرابلس، ميدانی برای دشمنی با هنر

25 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

شهر طرابلس، در شمال لبنان که در سايه ناآرامی های سوريه در بحران خشونت های فرقه ای بيشتری فرو رفته، اکنون به ميدانی برای دشمنی با هنر نیز تبديل شده است. گزارش از افشين دورانديش.