تمایل به ازدواج در تنگناهای اقتصادی

09 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چرا تمایل به ازدواج کاهش پیدا کرده است؟ هزینه مراسم عروسی و سایر هزینه‌های مرسوم چقدر در تصمیم شما برای ازدواج موثر است؟