تلاش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با هماهنگی آمریکا برای تامین امنیت منطقه

30 اردیبهشت 1398