تخلفات موسسه ثامن الحجج

28 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از مالباختگان موسسه ثامن هستید٬ از آخرین وضعیت سپرده‌های خود بگویید. چگونه یک موسسه می‌تواند با وجود تخطی از قوانین تا به این اندازه رشد کند و با آن برخورد نشود؟