تخلف مدارس دولتی در ایران

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بار دیگر در آستانه بازگشایی مدارس، گزارش‌های بسیاری از تخلف مدارس دولتی در ایران منتشر شده که حاکی از دریافت پول به عناوین مختلف از سوی مسئولان مدارس است.