تجمع روز شنبه ایرانیان در گوتنبرگ سوئد در حمایت از اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی

02 آذر 1398