تجمع گروهی از معلمان و فرهنگیان کرمانشاه، در مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این استان

16 اسفند 1397