تجمع در برابر ساختمان پلمپ شده خانه سینما

25 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شماری از سینماگران ایران در برابر ساختمان پلمپ شده خانه سینما تجمع کرده اند. پلمپ شدن خانه سینما به دستور جوادشمقدری مدیر دولتی حوزه سینما صورت گرفت تا روز سه شنبه دفتر و اموال آن به حامیان دولت تحویل شود اما گردهمایی سینماگران مستقل دربرابر خانه سینما مانع از اجرای این برنامه شد. گزارش از مریم قرنی.