تجمع اعتراضی مردم در میدان آزادی و شعار علیه خامنه‌ای

22 دی 1398