تجمع اعتراضی در هنگ کنگ در ششمین ماه اعتراضات دموکراسی خواهان؛ این بار در چند مرکز خرید

30 آذر 1398