نمایی نزدیک از محل انفجار بزرگ در بیروت لبنان

24 مرداد 1399