ثروت امامان جمعه در ایران

14 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما نقش و وظیفه امامان جمعه چیست؟ آیا شما روایت مستندی از سوءاستفاده اقتصادی امامان جمعه و یا بستگان آنها در دست دارید؟