تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسیها: هرگونه تنش نظامی در تنگه هرمز بر بازار جهانی تاثیر مستقیم دارد

24 خرداد 1398