تحلیل دیوید ادزنیک از بنیاد دفاع از دموکراسی ها درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس

19 اردیبهشت 1398