بستن حوزه های رای گيری توسط گروه مخالف دولت تایلند

07 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در میان مخالفان دولت تایلند گروه کوچکی هستند که با قصد بستن راه های حوزه های رای گیری مانع از برگزاری انتخابات دراین کشور بحران زده بشوند. دولت آمریکا رفتاراین گروه را مورد انتقاد قرار داده است.