تغییر رهبری چین: پیامدها برای ایران و آمریکا

26 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

1فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت 2توماج طاهباز روزنامه نگار 3رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر ویرجینیا 4رضا تقی زاده استاد روابط بین الملل دانشگاه گلاسکو