تغییر قانون انتخابات: تغییر موازنه قدرت؟

10 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق پنجشنبه ٩ آذر١٣٩١ مجتبی واحدی روزنامه نگار و سردبیر پیشین آفتاب یزد حسن داعی مدیر بنیاد غیر انتفاعی در جستجوی حقیقت مرتضی کاظمیان عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات